• Göteborgs stad var den första staden i världen som utfärdade gröna obligationer.
  • Staden är nu en frekvent emittent med fem utestående för närvarande utestående för totalt 5 miljarder kronor.
  • Öppenhet uppnås genom regelbunden investerarbrev

Transaktionens höjdpunkter

Den 23 juni 2015 agerade SEB som Sole Bookrunner när Göteborgs stad (staden) återvände till Green Bond-marknaden med 6 år 1.455% 1,050 XNUMX MSEK Green Bond. Göteborgs stad har blivit en välkänd Green Bond-emittent och detta transaktionen markerar stadens tredje Green Bond, med SEB betrodda att fungera som Sole Bookrunner på alla tre transaktionerna.

Göteborgs stad etablerade sitt Green Bond-ramverk i samband med sin debut av Green Bond-utgåvan i september 2013. För att ge giltighet beslutade staden också att få sina ramar prövade av den akademiska och oberoende tredjepartspecialisten CICERO Stadens viktigaste miljöprioriteringar, inklusive minskning av koldioxidavtrycket, utbyggnad av plattformen för hållbar resa / pendling och ökad biologisk mångfald / resurseffektivitet, stämmer väl med Green Bond-konceptet.

Med tanke på Göteborgs stad som ofta förekommer på obligationsmarknaden och redan har utfärdat två gröna obligationer, ansågs investerare vara uppdaterade med krediten och dess miljömål och därför behövdes ingen ytterligare marknadsföring.

Tisdagen den 23 juni kl. 09.30 CET, efter en go / no-go-samtal, tillkännagavs transaktionen som en fast 6-års Green Bond-obligation på 1,000 MSEK, och den ursprungliga vägledningen meddelades som MS + 46-49bps. Orderboken startade starkt med flera stora order från dedikerade Green Bond-investerare och en timme in i bokbyggnaden översteg orderboken 2 miljarder kronor.

Stöds av en exceptionellt stark orderbok, tillät Göteborgs Stad att skärpa den slutliga spridningen till MS + 45bps, vilket var ca. 2bps inuti AAA-riktmärkningskurvan för säkerställda obligationer. För att tillgodose den höga efterfrågan och för att utjämna allokeringsprocessen sattes den slutliga storleken till 1,050 XNUMX MSEK, vilket var något över det ursprungliga målet.

Den slutliga orderboken bestod av 30 order, inklusive flera utländska konton, och majoriteten kom från dedikerade Green Bond-investerare. Transaktionen prissattes till en kupong på 1.455%, vilket utgör stadens lägsta fasta kupong som någonsin uppnåtts på SEK-marknaden.

Transaktionen markerar verkligen en framgång eftersom den lockade en extraordinär efterfrågan som visar investerarnas uppskattning av Göteborgs stadskredit och dess miljöarbete.